ସବୁ ଧରମ ତୁମରି ପାଦେ,
କାହିଁକି ପୂଜିବି କ୍ରୁଷ୍ଣ,ରାଧେ.

ଦେଖିନି କେବେ ସେ କ୍ରୁଷ୍ଣ,ରାମ
ତୁମରି ତ୍ୟାଗ ,କ୍ରୁପାରୁ ଜନମ.

ସ୍ରୁଷ୍ଟିକୁ କିଏ କରିଅଛି ସର୍ଜନା
ତାହା ତ ମତେ ନାହିଁ ଜଣା,
ମାତା ଗରଭୁ ଜାତ ଅଟେ ମୁହିଁ
ପିତା ବଂଶଜ ନାମେ ଗଣା.

ମାତାଠୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପିତା ହସ୍ତେ ପାଳନ
ସେ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେବତା,
ତୁମରି ଆଶିଷେ ଜଳୁଛି ଦୀପାଳି
ଜଳି ଯିବ ଦିନେ ଚିତା.

ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କରତା
ଶତ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଭାବୁଛି ନିଜକୁ
ପାଇ ତୁମ ପରି ପିତା,
ପାଇ ତୁମ ପରି ମାତା.
[ତୁମ ପାଦେ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ]


ରଚନା : ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଠିକଣା : ଗ୍ରା‐ବଙ୍କିଆ,ପୋ‐ମୁର୍ଷୁଣ୍ତି,ଭାୟା‐ବୀ.ମା.ପୁର,ଜି‐ସୋନପୁର ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪