ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ
କିନ୍ତୁ ବଡ ମୋର ଆଶା
ଯବାନ୍ ସାଜି ଲଢିବି ମୁଁ
ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ ....(1)
ଛୋଟ ହେଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡି
ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରଖର
ବଡ ବିପତ୍ତି ରୁ ହୁଏ ସେ ପାର
ଛୋଟ ଦୀପଟି ହେଲେ ବି
ପ୍ରଖର ମୋ ତେଜ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ......(2)
ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଟି ମୁଁ
ସହି ଲୋକଙ୍କ ଭାର
ନଦୀ ପାରି କରାଏ ମୁଁ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ.....(3)
ଛୋଟ ଚାରା ଟି ମୁଁ
ବଡ ହୋଇଣ ଦେବି
କେତେ ଯେ ଛାଇ ମୁଁ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ...(4)
ବିଦ୍ଯାକୁ କରେ ଆୟତ
ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରସାରେ ହସ୍ତ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଣା ପାଇଁ
ସଂସାର ଲାଗି ମୁଁ ମଧୁଝରା
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ.....(5)
ଫୁଲ ହୋଇ ଦିନେ ଫୁଟିବି
ସୁବାସ ମୁଁ ଢାଳିବି
ଅମୃତ ଲଭିବି ଆଦର ପାଇ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ......(6)
ମାଟି ଘଟ ମୁଁ ଆଜି
ମାଟିରେ ମିଶିବି
ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସହିଦ୍ ହେବି
ନାଆଁ ରଖିଯିବି ଯୁଗଯୁଗ କୁ
ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ.....(7)


ରଚନା : Smruti Ranjan Patra

ଠିକଣା : Balighat,Gopalpur, puri-2 pin-752002 ଦୂରଭାଷ : 9348987009