ଗଜ ସିନା ସିଏ ବନସ୍ତର ରାଜା
ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତିହୀନ
କୁମ୍ଭୀରର ବଳ ହୋଇପାରେ ନ୍ୟୁନ
ଜଳେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନ।।
ଖାଅ କି ନ ଖାଅ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ
ସେ ତ ସତେ ତେଜୀୟାନ୍
ପର ଓଳି ତଳେ ଖର୍ବ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ
ଯେତେ ହେଉ ବଳବାନ।। 

Writer's Details: Satya Prakash Sethy
Content Category:
Submission Date: Jul 06, 2019